Τελικά Πόσες Επιγραφές Χρειάζεται Ένα Κατάστημα;

Οι επιγραφές είναι το σήμα κατατεθέν κάθε ισόγεια επιχείρησης είτε πρόκειται για κατάστημα διάθεσης φυσικών προϊόντων, είτε για διάθεσης παροχής υπηρεσιων. Δεν είναι όμως λίγοι αυτοί που το παρακάνουν αναρτώντας ταμπέλες παντού, προσδοκώντας ότι όσο περισσότερες επιγραφές τόσο και περισσότερη πελατεία. Αγαπημένα σημεια ανάρτησης είναι σε πρόσοψη, πεζοδρόμιο, τέντα, τζαμαρίες. Πολλοί δε υπερβάλουν ακόμα και στον τρόπο φωτισμού της επιγραφής, επιλέγοντας κακόγουστες επιγραφές led σε χρωματισμού εντελώς ακατάλληλους.

Όλα αυτά μπορούν να αποφευχθούν επιτυγχάνοντας το ίδιο αποτέλεσμα με μόνο μια επιγραφή στην πρόσοψη του κτιρίου και με μερικά γράμματα που θα περιγράφουν προϊόντα ή υπηρεσίες τα οποία θα κολληθούν στις τζαμαρίες τις επιχείρισης.

Από νομικής πλευράς για ταμπέλες και επιγραφές ισχύουν οι εξής κανονισμοί:

  • Απαγορεύεται η τοποθέτηση φωτεινών ή μη επιγραφών ή διαφημίσεων πέρα από το ιδεατό στερεό του οικοπέδου και πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου.
    Κατ’ εξαίρεση η τοποθέτηση φωτεινών ή μη επιγραφών και διαφημίσεων σε κτίρια τα οποία έχουν ανεγερθεί μέχρι τη 18-12-85 διέπεται απο τις διατάξεις του Ν-1491/84 (ΦΕΚ-173/Α/84).
  • Η τοποθέτηση επιγραφών ή διαφημίσεων σε κτίριο, οικόπεδο, κοινόχρηστο χώρο ή γήπεδο επιτρέπεται μόνο ύστερα από άδεια του δήμου ή της κοινότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν-1491/84, και την κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ‘Εργων με την οποία καθορίζονται ειδικότερα οι προδιαγραφές,προϋποθέσεις και διαδικασία τοποθέτησής τους.
  • Ο άδειες της παρ.2 δεν απαιτούνται για επιγραφές ή διαφημίσεις μέσα απο τις προ θήκες κλειστών χώρων και για επιγραφές μικρού μεγέθους, το πολύ 30 Χ 40 εκ στις όψεις του κτιρίου που δηλώνουν τη χρήση του κτιρίου ή τμήματος του ή την ιδιότητα των ενοίκων του.
  • Ειδικές διατάξεις που επιβάλλουν περιορισμούς στην τοποθέτηση επιγραφών και διαφημίσεων φωτεινών ή μη εξακολουθούν να ισχύουν.
  • Οι διατάξεις των Αρθ-7 και Αρθ-8 του Ν-1491/84 εφαρμόζονται και όταν τοποθετούνται φωτεινές ή μη επιγραφές και διαφημίσεις κατά παράβαση της παρ.2β του Αρθ-255 και του εδαφ.1 της παρ.1 του παρόντος άρθρου.
  • Σε υφιστάμενα κτίρια, που έχουν κατασκευαστεί με προϊσχύουσες του Ν-1577/85 διατάξεις πάνω στην εγκεκριμένη οικοδομική γραμμή, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις όψεις τους φωτεινών ή μη επιγραφών, σχετικά με τις λειτουργίες που υπάρχουν στα κτίρια αυτά. Οι επιγραφές αυτές μπορούν να προεξέχουν από την οικοδομική γραμμή το πολύ μέχρι 0,20 μ.